CATTANweb

CATTANweb logo header

POLITICA DE LIVRARE

CONDIȚII DE VÂNZARE

CATTANweb.ro

POLITICA DE LIVRARE/ VÂNZARE – CATTANweb.ro

Ultima actualizare 11 martie 2023

            Prezentul document completează termenii și condițiile de utilizare a site-ului CATTANweb.ro. Exprimarea acordului în mod superficial, fără a citi/ parcurge prezentul document, se consideră acord perfect valabil.

Politica de vânzare reprezintă parte din contract și se aplică tuturor comenzilor efectuate prin site-ul CATTANweb.ro. Prezentele Condiții de Vânzare pot fi modificate unilateral de către Prestator, dar în cazul Contractelor aflate în derulare, orice modificare îi va fi adusă la cunoștință Clientului în scris, cu cel puțin 30 de zile înainte ca modificarea să devină efectivă. Dacă, în cadrul acestui termen, Clientul nu comunică în scris către Prestator dezacordul privind modificarea Condițiilor de Vânzare, atunci modificarea va fi considerată acceptată, iar noile prevederi vor produce efecte depline în raporturile dintre părți. Comenzilor noi li se aplică Condițiile de Vânzare în vigoare la momentul plasării comenzilor.

Prestatorul își va utiliza cunoștințele profesionale pentru a soluționa solicitările stipulate în Comandă și pentru a furniza Clientului Serviciile comandate, în conformitate cu Specificațiile afișate pe Site și agreate cu clientul în contractul final, fiind responsabil față de Client pentru obligațiile contractuale asumate. Prestatorul poate subcontracta terțe părți pentru servicii adiționale ce țin de onorarea Comenzii.

SPECIFICAȚII ȘI COMANDĂ SERVICII

Utilizatorul/Clientul poate naviga pe paginile disponibile în cadrul Site-ului pentru a vizualiza informații generale despre Servicii prin utilizarea meniului cu legături (link-uri/URL-uri) din cadrul Site-ului. În același mod, Utilizatorul/Clientul poate accesa pagina Prețuri, în cadrul căreia poate vizualiza Serviciile oferite. Utilizând legăturile din cadrul paginilor Site-ului, Utilizatorul/Clientul poate accesa fiecare pagină dedicată unui Serviciu specific.

Pe fiecare pagină dedicată unui Serviciu, Utilizatorul/Clientul poate vizualiza descrierea acestuia și accesa legătura către secțiunea cu prețul și informațiile referitoare la termenul de implementare specific Serviciului descris.

Acceptarea Serviciilor este considerată îndeplinită atunci când Serviciile prestate și rezultatele acestora sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Specificații, fapt consemnat în Procesul verbal de predare-primire transmis în format electronic pe email Clientului.

În cazul în care Clientul descoperă că Serviciile furnizate nu sunt conforme Specificațiilor, va comunica Prestatorului aspectele neconforme, în termen de 14 zile de la finalizarea proiectului. Prestatorul va aduce la conformitate aspectele sesizate, în termen de 30 de zile de la sesizarea transmisă de Client. Contractul încetează de drept și Clientul își pierde dreptul la retragere din Contract după executarea completă a Contractului de către Prestator.

Prestatorul va respecta toate legile și reglementările aplicabile la obligațiile sale contractuale. Prestatorul face toate eforturile pentru a furniza informații corecte despre prețul și caracteristicile Serviciilor prestate.

Cu toate acestea, nu garantăm că aceste caracteristici, specificații și detalii vor fi exacte, complete, fiabile, actuale sau fără alte erori.

Comanda serviciilor dorite și comunicarea Clientului cu Prestatorul se poate face prin formularul de pe Pagina de Contact a Site-ului sau prin email, la adresa: [email protected]. Orice comunicare între Părți referitoare la îndeplinirea obligațiilor contractuale trebuie să fie transmisă în scris. Clientul își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității în ceea ce privește date de acces precum parole, chei de acces, nume de utilizator și altele transmise de către Prestator pentru gestionarea accesului la proiectele în derulare.

Ne rezervăm dreptul de a refuza colaborarea cu Clienți ce manifestă un comportament și limbaj neadecvat, în scris sau verbal. Prestatorul are dreptul ca, atunci când consideră că acțiunile Clientului au fost săvârșite cu rea intenție, să solicite despăgubiri de la Client în conformitate cu legislația în vigoare.

LIVRARE ȘI DURATĂ EXECUȚIE SERVICII

Termenul general pentru finalizarea unui proiect comandat este de 30 de zile de la confirmarea Comenzii și poate fi modificat de Prestator prin publicarea altui termen în cadrul Specificațiilor ori în cadrul contractului individual de prestări servicii. Termenul general de începere a furnizării Serviciilor comandate este de 48 de ore de la emiterea facturii fiscale. În cazul în care Prestatorul primește de la Client informații sau cerințe eronate în legătură cu procedurile și modalitățile de prestare a Serviciilor, Prestatorul va stabili un nou termen de onorare a Comenzii și îl va comunica Clientului.

Specific, termenele de livrare pentru serviciile furnizate de CATTANweb.ro sunt:

• pentru serviciul de creare site de prezentare – 5-7 zile lucrătoare pentru pachetul LITE, 7-10 zile pentru STANDARD, 10-15 zile pachetul PRO și 20-30 zile lucrătoare în cazul pachetului PREMIUM.

• pentru serviciul de creare magazin online – 7-10 zile lucrătoare pentru pachetul LITE, 10-15 zile pentru STANDARD, 15-20 zile pachetul PRO și 30-40 zile lucrătoare în cazul pachetului PREMIUM.

• în cazul celorlalte servicii, prestarea acestora începe în 24-48 de ore de la semnarea contractelor iar timpul de lucru alocat și durata execuției pentru fiecare în parte sunt descrise în pagina de prețuri.

ACHIZIȚIE, PLĂȚI ȘI RESTITUIRI

Prețurile Serviciilor oferite prin intermediul Site-ului sunt exprimate în Euro iar plata se va face în Lei (RON), la cursul BNR valabil în ziua plății. Prestatorul nu este plătitor de TVA, astfel că prețurile specificate pe Site nu includ Taxa pe Valoarea Adăugată. Prețurile afișate pe Site au caracter informativ și pot suferi modificări neanunțate.

Acceptăm următoarele forme de plată:

– plata cu carduri Visa

– plata cu carduri Mastercard

– plata directă în contul nostru bancar

Nu suntem responsabili pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client, incluzând dar fără a se limita la comisioane percepute de bănci.

În cazul în care Clientul optează pentru plata cu cardul bancar ca metodă de achitare a costurilor Serviciilor contractate, plata se realizează prin intermediul NETOPIA Payments, platformă ce oferă servicii de procesare și administrare a plăților derulate în mediul online folosind metode de plată electronice. Serviciile disponibile prin intermediul platformei NETOPIA Payments sunt furnizate de către societatea NETOPIA Payments SRL, înregistrată la Registrul Comerțului sub Nr. J40/9170/2003 și sunt supuse Termenilor și Condițiilor.

NETOPIA Payments SRL nu are niciun fel de răspundere in ceea ce privește conținutul site-ului CATTANweb.ro.

În cazul în care, din motive obiective, un Serviciu nu poate fi furnizat, Prestatorul va restitui Clientului în totalitate suma de bani primită pentru Serviciul nefurnizat, în termen de 14 zile de la data constatării imposibilității furnizării Serviciului.

În conformitate cu art. 16 din O.U.G. nr. 34/2014, în cazul în care Clientul își exercită dreptul de retragere din Contract după prestarea completă a Serviciilor contractate, suma de bani plătită de Client pentru prestarea Serviciilor nu mai poate fi returnată.

În cazul în care Clientul își exercită dreptul de retragere din Contract după începerea executării Serviciilor contractate, dar înainte de prestarea completă a acestora, Prestatorul va restitui Clientului sumele de bani rămase disponibile și necheltuite în scopul prestării Serviciilor, în termen de 14 zile de la data exercitării dreptului de retragere.

DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII

Prestatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Clientul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Prestator a oricăreia dintre obligațiile sale contractuale. Prestatorul nu poate fi responsabil pentru daune rezultate din utilizarea necorespunzătoare a oricărui program informatic ori site web rezultat din îndeplinirea obligațiilor contractuale.

Prestatorul nu poate garanta faptul că orice Serviciu de pe Site va fi disponibil comercializării în orice moment și nu poate fi responsabil pentru defecțiuni tehnice ale echipamentelor furnizorilor de electricitate, de servicii Internet, de servicii de găzduire web, de procesare a plăților și/sau ale altor părți terțe intermediare.

FORȚA MAJORĂ

Forța majoră reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei Părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului. Sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor enumerare anterior care se manifestă fără a crea o imposibilitate de executare sau fără a face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din Părți.

Forța majoră este constatată de o autoritate competentă și exonerează Părțile contractante de răspunderea pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate prin Contract, pe toată perioada în care aceasta acționează. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau Părților până la apariția acesteia. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte Părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa pe o perioadă mai mare de 30 de zile, fiecare Parte va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea de plin drept a Contractului, fără ca vreuna din Părți să poată pretindă celeilalte daune/ interese

ÎNCEPE PROIECTUL

SUNTEM AICI SĂ TE AJUTĂM

Black Friday Sale

-30%

Pentru toate pachetele de Creare Site de Prezentare.

Nu ai găsit încă ce te interesează?
Ai nevoie de alte informații?

Lasă-ne datele tale și vom reveni către tine în cel mai scurt timp.

Totodată, ne poți contacta direct și rapid pe WhatsApp sau folosind Pagina de chat.